Koszyk koszyk

Brak produktów w koszyku.

Opinie o Apteka FLORA na Opineo.pl Opinie o Apteka FLORA na Opineo.pl

REGENERUM Serum do rzęs 11 ml

REGENERUM Serum do rzęs 11 ml

powiększPowiększ zdjęcie

Producent: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Kraj: Polska
Ilość sztuk:
Cena: 21.83

Opis:

Dłu­gie i gęste rzęsy to prze­piękna oprawa oczu o któ­rej marzy każda kobieta, warto się więc o nie zatrosz­czyć. Pod­stawą pie­lę­gna­cji rzęs jest oczy­wi­ście pra­wi­dłowy dema­ki­jaż, pozo­sta­wiony na noc tusz może nie tylko podraż­niać oczy, ale rów­nież spo­wo­do­wać łamli­wość rzęs oraz ich wypa­da­nie. Bar­dzo ważne jest rów­nież deli­katne zmy­wa­nie maki­jażu. Naj­od­po­wied­niej­szy będzie płyn mice­larny, któ­rego czą­steczki two­rzą maleń­kie kuli­ste struk­tury, w któ­rych wnę­trzu zamy­kane są zanie­czysz­cze­nia. Dla wzmoc­nie­nia i odży­wie­nia rzęs warto zasto­so­wać kura­cję rege­ne­ra­cyj­nym serum do rzęs Rege­ne­rum o podwój­nym dzia­ła­niu. Serum inten­syw­nie pie­lę­gnuje i rege­ne­ruje rzęsy, spra­wia­jąc, że stają się dłuż­sze, grub­sze i widocz­nie wzmocnione.

Działanie:

Rege­ne­rum serum do rzęs składa się z dwóch spe­cjal­nie opra­co­wa­nych formulacji:

Serum z eyeli­ne­rem do sto­so­wa­nia na linię rzęs zawiera odżyw­cze lipo­oli­go­pep­tydy, które poprzez sty­mu­la­cję cebu­lek rzęs, nie tylko przy­spie­szają ich wzrost, ale także zagęsz­czają i pogru­biają struk­turę wło­sków. Dodat­kowo obecny w skła­dzie eks­trakt ze świe­tlika działa kojąco i łago­dząco na deli­katną skórę powiek.

Serum ze szczo­teczką do sto­so­wa­nia na całej dłu­go­ści rzęs, posiada w swo­jej for­mule matry­kinę z pro­wi­ta­miną B5, dzięki czemu spek­ta­ku­lar­nie wydłuża rzęsy oraz sku­tecz­nie ogra­ni­cza ich wypa­da­nie. Serum zostało także wzbo­ga­cone żelem z alo­esu i wita­miną E, które wni­kają we włókna wło­sków nawil­żają, uela­stycz­niają i dogłęb­nie wzmac­niają rzęsy.

Postać:

aplikator

Dawka:

-

Opakowanie:

11 ml

Przyjmowanie:

Opa­ko­wa­nie zawiera dwa rodzaje serum z odpo­wied­nio dobra­nymi apli­ka­to­rami. Przed zasto­so­wa­niem pro­duktu należy dokład­nie zmyć maki­jaż. W pierw­szej kolej­no­ści za pomocą cien­kiego pędzelka nanieść serum nr 1 na linię rzęs u ich nasady (tak jak eyeli­ner).
Następ­nie za pomocą szczo­teczki nało­żyć serum nr 2 na rzęsy (może być sto­so­wane rów­nież na brwi).
Sto­so­wać sys­te­ma­tycz­nie na wie­czór przed pój­ściem spać, aż do osią­gnię­cia ocze­ki­wa­nego efektu. Po tym cza­sie sto­so­wać raz/dwa razy w tygodniu.

Powiązane produkty

CETAPHIL DA ULTRA 85 g
CETAPHIL DA ULTRA 85 g Więcej
Cena:

31,91 zł

Iladian direct plus kaps.dopochw. 10kaps.
Iladian direct plus... Więcej
Cena:

15,91 zł

MEDISPIRANT Żel pod prysznic żel 180 ml
MEDISPIRANT Żel pod... Więcej
Cena:

11,54 zł

Ufunduj wyprawkę szkolną dla Kasi. Pomóż dzieciom z ubogich rodzin.