Koszyk
0 pln

Reklamacje i zwroty

Wyciąg z regulaminu serwisu:

 

Zwroty

 

30. Procedury dotyczące zwrotów w Aptece są regulowane przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)

 

31. Kupujący, który zawarł umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta). Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę, ta nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 powyższej ustawy).

 

32. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy polegającej na wydaniu rzeczy – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 

33. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Aptece oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może zrobić to telefonicznie (lub faksem) lub poprzez email. Apteka jest zobowiązana przesłać Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Umowę taką uważa się za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć wg wzoru.

 

34. Apteka niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Kupującego.

 

35. Prawo do zwrotu zakupionego towaru przysługuje również jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi lub jest niepełnowartościowy z winy Apteki. Jeżeli jednak przesyłka została uszkodzona w transporcie, Kupujący jest zobowiązany do spisania protokołu szkody przy listonoszu /kurierze wraz z informacją w jaki sposób paczka była zabezpieczona, co zostało uszkodzone. Tylko taki dokument umożliwia reklamację przesyłki uszkodzonej w transporcie. Dlatego prosimy Państwa o dokładne sprawdzanie przesyłki w obecności kuriera lub listonosza.

 

36. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że strony porozumiały się co do innego sposobu, który nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami.

 

37. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

38. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach:

- otwarciu opakowania produktu, także zewnętrznego opakowania ochronnego, którego nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

- częściowego zużycia produktu,

- produktów o krótkim terminie ważności, który to termin jest lub był w momencie zawierania umowy, wystarczający do pełnego wykorzystania produktu zgodnie ze wskazaniami producenta lub o terminie informowała Apteka.

 

39. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia, opłaconego kartą lub szybkim przelewem , zwracana jest kwota z odliczoną prowizją, jaką Apteka zapłaciła bądź zapłaci za obsłużenie transakcji. W przypadku przelewów zagranicznych prowizję i koszty związane z takim rodzajem przelewu w przypadku zwrotu pokrywa Kupujacy.

 

 

Reklamacje

 

40. Procedury dotyczące reklamacji są realizowane zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) z regulacjami nadanymi jej ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność Apteki z tytułu rękojmi.

 

41. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność Apteki z tytułu rękojmi za wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Wada prawna polegać może na ograniczeniu w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem znajdującym się w ofercie Apteki wynikającym z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

42. Apteka nie jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie produktu w chwili wydania produktu, w szczególności w sytuacji kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym przypadku Kupujący który zauważył uszkodzenie przesyłki nie powinien przyjmować zamówienia, powinien sporządzić w obecności kuriera /listonosza protokół szkody oraz skontaktować się z Apteką. Tylko taki dokument umożliwia reklamację przesyłki uszkodzonej w transporcie.

 

43. Apteka nie odpowiada za brak właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta i podmiotów w tym zakresie z nim zrównanych.

 

44. W toku reklamacji Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do wymiany produktu. Apteka może odmówić wymiany produktu jeżeli uzna to rozwiązanie za zbyt kosztowne lub gdy wymiana nie jest możliwa z innych powodów.

 

45. Reklamacje prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: flora@aptekaflora.pl lub pod nr tel. 44 725 18 54, lub listownie na adres Apteka Flora, ul. Słowackiego 22, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. W oświadczeniu dotyczącym reklamacji Kupujący powinien zawrzeć:

- co dotyczy reklamacji (rodzaj i data wystąpienia niezgodności /wady)

- propozycję sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową (wymiana produktu lub oświadczenie odstąpieniu od umowy – zwrot kosztów)

- dane Kupującego (login w serwisie, nr zamówienia, imię i nazwisko, dane teleadresowe).

 

46. Apteka informuje Kupującego o sposobie realizacji reklamacji w terminie 7 dni od daty jej złożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, o czym Klient będzie poinformowany przez Aptekę przed jego upływem z podaniem przyczyn jego wydłużenia.

 

47. W przypadku reklamacji produkt należy odesłać w stanie nienaruszonym i bez śladów użytkowania wraz z paragonem lub fakturą VAT. Wysłanie nowego produktu lub zwrot kosztów w sposób w jaki uprzednio dokonano zapłaty Apteka realizuje po uznaniu reklamacji w ciągu 7 dni. Aby przyśpieszyć realizacje reklamacji z wymianą produktu, prosimy o przesyłanie dowodu nadania zwracanego produktu drogą elektroniczną.

 

48. Apteka nie jest zobowiązana do pokrycia kosztów zwrotu produktu. Koszty ponownego wysłania wadliwego produktu ponosi Apteka.

Bezpłatny transport kurierem
od kwoty 199zł
od 24 godzin od zakupu

Oferujemy szeroką gamę leków i dermokosmetyków renomowanych producentów .

Bezpieczne płatności online
lub odbiór osobisty
w naszych aptekach.

Wykwalifikowany personel
pierwszego kontaktu dostępny
online bądź w aptekach.