Koszyk
0 pln
Trisept MIX płyn dezynf. 5 l | Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Trisept MIX płyn dezynf. 5 l

Typ: Produkt biobójczy

Dostępność: dostępne

Producent: Tarchomińskie zakłady farm. polfa s.a.

Masa produktu z opakowaniem: 5010 g

68,90 PLN

Karta charakterystyki szczegółowa dostępna na życzenie pacjenta.

Opis

Produkt antyseptyczny stosowany powszechnie do dezynfekcji higienicznej,

TRISPET MIX Płyn służący do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym.

Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.

Opis środków pierwszej pomocy
W kontakcie ze skórą: nie należy spodziewać się negatywnych skutków zdrowotnych po narażeniu tą drogą, produkt jest przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.
W kontakcie z oczami: płukać obficie dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody – ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
W przypadku spożycia: przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.
Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

stan skupienia: ciecz
barwa: bezbarwna
zapach: charakterystyczny, alkoholowy
próg zapachu: nie oznaczono
wartość pH: nie oznaczono

temperatura topnienia/krzepnięcia: nie oznaczono
początkowa temperatura wrzenia
i zakres temperatur wrzenia: > 35 oC
temperatura zapłonu: < 23 oC
szybkość parowania: nie oznaczono
palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy
górna/dolna granica wybuchowości: nie oznaczono
prężność par: nie oznaczono
gęstość par: nie oznaczono
gęstość: ok. 1 g/cm3
rozpuszczalność: nie oznaczono
współczynnik podziału: n-oktanol/woda: nie oznaczono
temperatura samozapłonu: nie oznaczono
temperatura rozkładu: nie oznaczono
właściwości wybuchowe: nie wykazuje
właściwości utleniające: nie wykazuje
lepkość: nie oznaczono


Zastosowanie
Należy umyć ręce wodą z mydłem. Następnie dokładnie wytrzyj. Trisept Mix 5L to płyn do dezynfekcji rąk, może nie być w pełni skuteczny jeżeli jest nanoszony na skórę zanieczyszczoną.
Spryskaj dłonie płynem dezynfekującym Trisept Mix, tak aby cała ręką była pokryta tym preparatem.
Przetrzyj obie ręce starając się pokryć całe obie dłonie.
Nie należy osuszać, ani wycierać dłoni.
Odczekać chwilę, aż płyn do dezynfekcji rąk całkiem wyschnie.

Skład
etanol1) < 80 %
glicerol1) ≤ 10 %

Środki ostrożności
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Unikać kontaktu z oczami. Nie wdychać par. Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki lub informacjami zawartymi na etykiecie. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Uwaga! Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na uwolnionym produkcie. Nie używać narzędzi iskrzących.
Toksyczność ostra
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie żrące/drażniące na skórę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Produkt działa drażniąco na oczy.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie rakotwórcze
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Szkodliwe działanie na rozrodczość
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Zagrożenie spowodowane aspiracją
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Bezpłatny transport kurierem
od kwoty 199zł

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Oferujemy szeroką gamę leków i dermokosmetyków renomowanych producentów .

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Bezpieczne płatności online
lub odbiór osobisty
w naszych aptekach.

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Wykwalifikowany personel
pierwszego kontaktu dostępny
online bądź w aptekach.

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja